Toogle Left

 

Zaledwie 3% całkowitej objętości wody na Ziemi stanowi woda słodka. Około 20 % całkowitych zasobów wody pitnej znajduje się w najstarszym na świecie (ponad 25 mln lat) i najgłębszym (1700 m) jeziorze Bajkał na Syberii. Następne około 20 % zasobów znajduje się w jeziorach Huron Michigan i Superior (Wielkie Jeziora Ameryki Północnej). Rzeki niosą zaledwie 0,006 % całkowitych rezerwuarów wody słodkiej.

Jako jedno z zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty w zaopatrzenie w wodę w Rypinie realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o., której właścicielem jest samorząd (Gmina Miasta Rypin). Woda dla mieszkańców miasta Rypin, wydobywana jest z 8 studni głębinowych, uzdatniana w dwóch Stacjach Uzdatniania Wody-SUW Wodna i SUW Bielawki oraz dostarczana do odbiorców poprzez sieć wodociągową. Rocznie wydobywane jest około 750 tys. m3 (750 000 000 litrów) wody, średnie zużycie wody na mieszkańca wynosi około 2,57 m3/miesiąc.

Wiadomo, że woda jest jednym z najważniejszych medium w naszych domach. „Kranówka” na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od wody ze środowiska. Wielu osobom wydaje się, że przedsiębiorstwa wodociągowe tylko dostarczają wodę, którą wydobywają, dlaczego więc trzeba płacić za coś czego się nie produkuje czy wytwarza. Wielu osobom wydaje się, również, że jako dobro podstawowe powinna być należna obywatelom jak powietrze, czy dostęp do edukacji - czyli „za darmo”. Niestety, wydobycie, filtracja, uzdatnianie i przesyłanie wody do odbiorców nie jest procesem bezpłatnym. W naszym mieście z uwagi na ukształtowanie terenu (gdzie różnica wysokości pomiędzy stacjami uzdatniania wody na ul. Wodnej i w Bielawkach wynosi 49 m), nie ma możliwości  podania odbiorcom wody grawitacyjnie. A więc proces ten potrzebuje energii elektrycznej. Za każdy metr sześcienny wody pobranej ze środowiska trzeba zapłacić. Ponadto, „nowa” ustawa Prawo wodne, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadza kategorię opłat określonych jako opłaty za usługi wodne. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obok istniejącej opłaty zmiennej (dotychczas tzw. ,,opłaty środowiskowej”) wprowadza nowe opłaty stałe z tytułu korzystania z wód  i odprowadzania ścieków do środowiska. Utrzymanie ciągłości dostaw, jakości wody zgodnej z przepisami prawa krajowego i unijnego wymaga kosztownego procesu filtracji, dezynfekcji, które nie są tanie. Pamiętać należy, że woda dostarczana jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Corocznie P. K. „KOMES” usuwa ponad 70 awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych. Obsługuje całodobowo Stacje Uzdatniania Wody, posiada całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne. Spółka prowadzi szereg działań w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów wodnych. Straty wody obliczane jako stosunek pomiędzy wodą wydobytą a wodą sprzedaną kształtują się na poziomie kilku procent, co oznacza że znajdują się ścisłej czołówce w skali całego kraju. W ramach projektu „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina” latach 2011-2013 zmodernizowano, przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej, obie Stacje Uzdatniania Wody. Celem generalnym całego projektu było dostosowanie systemu wodno-kanalizacyjnego w Rypinie do wymogów prawa polskiego i unijnego, a także wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów naturalnych – głównie wodnych.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez dostępu do  bieżącej wody. Dostarczanie wody do kranów stało się na tyle oczywiste, że dostrzegamy je dopiero w perspektywie jej braku z powodu awarii sieci wodociągowej, gdy wiąże się to z niedogodnościami natury higieniczno – fizjologicznej. Dziennie człowiek zużywa średnio 110 l wody, przy czym na cele konsumpcyjne jedynie 2,5 – 3 litrów. Nie ma organizmów żywych, zdolnych do funkcjonowania bez choćby odrobiny wody. Utrata wody w ilości 3% masy ciała powoduje obniżenie wydajności fizycznej o 20 %. Przy utracie wody na poziomie około 20 % następuje śmierć organizmu. 

Obecnie dostarczana do mieszkańców woda jest bardzo wysokiej jakości, spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dlatego warto jednoznacznie podkreślić, że woda z rypińskich kranów jest zdatna do picia bez przegotowania. Jest smaczna i bezpieczna. Jej jakość jest na bieżąco monitorowana i poddawana badaniom w akredytowanym laboratorium. Poza tym bieżący nadzór nad jakością wody prowadzony jest przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną.

Toogle Right