Toogle Left

Zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje z wodą zanim trafi do naszych kranów? Wiesz, jak wygląda proces uzdatniania i co się dzieje ze zużytą wodą?

 

Woda Cykl

Cennym źródłem wody pitnej są ujęcia z głębi ziemi i te znajdujące się na powierzchni. W zależności od rodzaju ujęcia znajdująca się w nich woda wymaga bardziej lub mniej rozbudowanego procesu uzdatniania. Z uwagi na dużą i bezpośrednią ekspozycję na zanieczyszczenia, najbardziej skomplikowanym jest proces uzdatniania wody ze źródeł powierzchniowych. Najmniej kłopotliwy jest proces uzdatniania wody z ujęć głębinowych, gdyż woda zgromadzona pod ziemią jest w naturalny sposób chroniona przed zanieczyszczeniami z powierzchni. Dodatkowo, podczas pokonywania drogi do głębszych warstw ziemi, ulega samooczyszczeniu.  Pobierana z utworów czwartorzędowych woda, z uwagi na duże zanieczyszczenie wodorotlenkami żelaza i manganu, wymaga uzdatnienia w celu uzyskania jakości zgodnej z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Proces uzdatniania wody dokonywany jest na terenie ujęcia w budynku zwanym stacją uzdatniania wody (SUW). Zadaniem stacji uzdatniania wody jest obniżenie w wodzie zawartości związków żelaza do maksymalnej wielkości 0,2 mg Fe/l i manganu do 0,05 mg Mn/l, dezynfekcja wody oraz dostarczenie uzdatnionej wody odbiorcom w żądanej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Woda ze studzien pobierana jest pompami głębinowymi I stopnia i tłoczona przewodami do urządzenia napowietrzającego zwanego aeratorem w celu napowietrzenia. W aeratorze, dzięki właściwie zaprojektowanemu czasowi kontaktu wody i powietrza, następuje wymiana gazów. Ma on na celu dostarczenie do wody tlenu potrzebnego do przeprowadzenia reakcji chemicznych stanowiących podstawę usuwania niektórych zanieczyszczeń z wody. Powietrze do aeratora tłoczone jest za pomocą instalacji sprężonego powietrza złożonej z 2 sprężarek i zbiornika sprężonego powietrza. Po napowietrzeniu i wytrąceniu wodorotlenków żelaza mieszanina wodno-powietrzna z aeratora podawana jest do 3 jednostek filtracyjnych, jakimi są odżelaziacze. W stacji uzdatniania wody do celów filtracji zastosowano otwarte komory filtracyjne. Powierzchnia czynna złoża jednej komory wynosi 6m2.  Do wypełnienia komór użyto złoża chalcedonitowego. Sterowanie pracą filtrów odbywa się za pomocą pomp wyposażonych w przetwornice częstotliwości żądanej wielkości przepływu na przepływomierzu wody uzdatnionej. Stały poziom wody w komorach filtracyjnych utrzymują zamontowane na poszczególnych napływach przepustnice regulacyjne. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, ujmowana woda surowa pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń. Wobec tego nie zachodzi konieczność dezynfekcji jej w sposób ciągły. Prowadzona jest ona okresowo np. po przeprowadzonych pracach remontowych sieci lub urządzeń wodociągowych względnie wystąpienia ich awarii. Dezynfekcja wykonywana jest przy pomocy  chloratora za pomocą 2 % wodnego roztworu podchlorynu sodu.

 

Toogle Right