Toogle Left

Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 1152 ze zm.): “W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą (podlicznik dla wody na podlewanie) należy przeanalizować korzyści i koszty z tym związane.

Korzyści:

  • niższe rachunki za ścieki po uwzględnieniu odczytu wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą;

Koszty:

  • koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną, (wodomierz posiada 5 letni okres legalizacji, po upływie którego, należy dokonać na własny koszt jego wymiany i zgłosić do Przedsiębiorstwa potrzebę odbioru i założenia plomby);
  • koszt materiałów i robocizny związane z montażem.
Toogle Right